Contractul cu turistul

 Contract-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. …………….. din data de ……………….

Părțile contractante:

Societatea HEY TRAVEL SRL, titulară a licenței de turism nr. 2715 din 14.02.2023 , pentru Agenția: Hey TRAVEL, reprezentată legal prin Administrator, Grijincu D. Dragos, denumită în continuare Agenția,

și

turistul/reprezentantul turistului,

<Nume> <Prenume>, cu domiciliu în <Localitate>, <Judet/Sector>, str. <Strada>, nr.   <Nr.>, bl.<Bl.>, ap. <Apartament>, dispunand de CI seria <Serie CI/Pasaport>,  nr. <Nr. CI/Pasaport>, eliberata de <Institutie eliberare CI/Pasaport>, la data de <Data eliberare CI/Pasaport>, telefon <Telefon>, e-mail <E-mail>,

Au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

1.1.Îl constituie vânzarea de către Agenție a următorului pachet de servicii turistice:

………………………………………………………….

1.2. Prezentul contract-cadru se completează cu aspectele prezentate pe website-ul Agenției, corespunzător evenimentului ales de turist.

II. Încheierea contractului

Contractul se consideră încheiat în momentul în care Agenția a transmis turistului/reprezentantul turistului, pe un suport durabil, confirmarea comenzii transmisă de acesta.

III. Prețul contractului și modalități de plată

3.1. Prețul pachetului de servicii turistice contractului este de ………………… și se compune din costul serviciilor turistice efective și comisionul Agenției. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat pe site-ul agenției, în alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

În cazul în care prețul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil, costurile suplimentare vor fi suportate de turist.

3.2.Modalități de plată:

3.2.1. La încheierea contractului agenția va solicita după caz, plata integrală a evenimentului sau un avans reprezentând o parte din prețul acestuia.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face înainte de termenul specificat pe site-ul agenției sau pe pagina de Facebook a acesteia. Neplata avansului in termenele stipulate atrage anularea prezentului contract si pierderea sumelor achitate in avans.

3.2.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua în Lei la cursul de referință a BNR din ziua emiterii facturii, la care se poate adăuga un procent de risc valutar în mărime de 2%.

IV. Drepturile si obligațiile Agenției

4.1. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului cum ar fi: prețul pachetului turistic, serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția are obligația de a informa turistul cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii călătoriei/prestării serviciilor.

În cazurile prevăzute la pct. 4.4., literele, b), c) din prezentul contract, informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.

4.2. Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorării – după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, a redevențelor și a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată, sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie pe cât posibil de aceeași calitate și cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4.4. Agenția este răspunzătoare pentru bună executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: prognoza meteo nefavorabilă, modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice.
c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

4.5 În cazul în care se amână sau se anulează un anumit eveniment din orice motive, există 3 posibilități de alocare a sumei achitate:
a) În cazul amânării evenimentului pentru o altă perioadă, suma achitată se poate aloca pentru evenimentul din acea perioadă cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul s-a modificat sau restituirii diferenței de bani în cazul în care prețul a scăzut;
b)Contravaloarea achitată se poate folosi pentru achiziționarea altor evenimente marca “Hey Travel” cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul evenimentului dorit este mai mare, sau restituirii diferenței de bani în cazul în care prețul evenimentului dorit este mai mic;
c)Banii se pot recupera integral în termen de 5 zile lucrătoare din momentul comunicării contului bancar IBAN pentru returnarea contravalorii evenimentului.

4.6. Agenția are obligația să furnizeze turistului prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, mesaj pe Facebook, sms etc.), cu cel puțin 3 zile înainte de dată plecării, următoarele informații:
a) ora și locul plecării;
b) echipamentul necesar;
c) un număr de apel care să îi permită contactarea organizatorului;
d) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul său cu responsabilul de la locul cazării copilului.

4.7. Agenția parte în contract este obligată să acorde prompt asistență turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

V. Drepturile si obligațiile turistului

 5.1. (1) În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate:
a) să-și exercite dreptul de retragere, de care poate beneficia după cum urmează:

  • la evenimentele fără cazare, cu minimum 14 zile calendaristice înainte de data plecării; 
  • la evenimentele cu cazare, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
  • la evenimentele cu avionul, cu minimum 45 de zile calendaristice înainte de data plecării, sub sanctiunea platii unei penalitati egale cu contravaloarea biletului de avion, dupa caz.

Dreptul de retragere trebuie să fie exprimat neechivoc de către turist, cu informarea Agenției prin e-mail. În situația exercitării dreptului de retragere, Agenția are obligația de a rambursa turistului toate sumele primite (cu exceptia costului biletului de avion), fără întârziere nejustificată și nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informată cu privire la decizia de retragere.
b) să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța Agenția prin e-mail cu cel puțin 3 zile înaintea datei de plecare. In cazul calatoriei cu avionul cesiunea contractului poate fi efectuata cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare si numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru evenimentele care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Organizatorului (debitorului cedat). Participantul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

(2) În cazul în care dreptul de retragere este exercitat cu mai puțin de 14 zile calendaristice înainte de data plecării, în cazul evenimentelor fără cazare, cu mai puțin de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării, în cazul evenimentelor cu cazare, sau cu 45 de zile calendaristice, in cazul evenimentelorcu avionul, sumele de bani achitate către Agenție nu se returnează și nu pot fi folosite pentru alte evenimente.

(3) În situația în care Turistul solicită modificări de nume, perioadă, etc. Agenția își rezervă dreptul de a percepe o taxă de procesare în valoare de 50 lei pentru fiecare zi de excursie (100 lei – excursie de 2 zile, 150 lei – excursie de 3 zile, etc).

5.2. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia/denunța unilateral contractul, având însă dreptul la rambursarea imediată de către Agenție a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.3. Turistul este obligat să comunice Agenției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la cap. IV pct. 4.1. privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul în care se aplică cauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.4. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denunțarea unilaterală contractului fără plata penalităților sau
b) acceptarea noilor condiții ale contractului.

5.4. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. IV pct. 4.1., se consideră că toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.5. În cazul în care turistul reziliază/denunța unilateral contractul în temeiul pct. 5.3. sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.6. În toate cazurile menţionate la pct. 5.5., turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat pe site-ul Agenției, corespunzător fiecărui eveniment în parte, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.4. lit. b);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5.7. Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

5.8. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist.

Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5.9. Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

5.10. Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate în vederea acordării serviciilor turistice.

5.11. Turistul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt în strictă responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar agenția de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.12. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care turistul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la condițiile de călătorie (de ex. necesitatea obținerii vizei, necesitatea de a avea pașaport sau/și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

5.13. Agenția de turism recomandă turiștilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de plecare (orar de plecare, loc de întâlnire, etc.).

5.14. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. In cazul in care pachetul de servicii este achizitionat de o persoana juridica, aceasta se obliga sa comunice turistilor drepturile si obligatiile acestora in conformitate cu prezentul contract.

5.15. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui aliniat.

5.16. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.17. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.18. (1) Turistul are obligația:
a) să respecte itinerariul recomandat și să nu se abată de la traseul stabilit de organizatorii prezenți în excursie;
b) să respecte indicațiile organizatorilor și să aibă un comportament civilizat cu toate persoanele prezente sau întâlnite în timpul desfășurării evenimentului (turiștii, șoferii, angajații punctelor de atracție turistică, angajații punctelor de cazare etc);

c) să respecte reglementările legale în vigoare, (ex: Măsurile de prevenire împotriva infectării cu virusul COVID-19);

d) să nu consume băuturi (cu excepția apei) sau alimente în mijloacele de transport, să nu consume băuturi alcoolice pe traseu sau alte substanțe interzise de lege, să nu fumeze în locurile publice închise sau deschise unde nu este permis fumatul;
e) să nu distrugă bunurile existente în mijloacele de transport, la locul de cazare sau cele întâlnite la vizitarea atracțiilor turistice, să nu arunce resturi alimentare, ambalaje sau orice alte materiale care nu sunt biodegradabile în afară locurilor special amenajate;
f) să înștiințeze organizatorii în cazul apariției oricăror probleme apărute în timpul desfășurării evenimentelor și să nu efectueze acțiuni care necesită efort fizic în cazul apariției problemelor medicale.

(2) În cazul în care turistul nu își respectă obligațiile asumate prin prezentul contract în timpul desfășurării evenimentului agenția își rezervă dreptul de a-i interzice acestuia participarea în continuare la eveniment.

VIReclamații

6.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenției, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agenției Hey Travel sunt:

Telefon: 0772 275 868; 0723 337 363

E-mail: contact@heytravel.ro.

6.2. Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, turistul va trimite Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz. Vor fi luate în considerare doar reclamațiile făcute în nume personal. Nu vor fi acceptate reclamațiile făcute în numele mai multor persoane la finalul programului, despre care HEY TRAVEL nu a fost informată în scris la data producerii evenimentului

VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1. Datele cu caracter personal prelucrate de HEY TRAVEL SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către HEY TRAVEL SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, HEY TRAVEL SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pașaport, data nașterii, vârsta copiilor, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul), conținut foto-video.

7.2. Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către HEY TRAVEL SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

7.3. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

–     Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care ni le asumăm față de dvs.;

–     În vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite in sarcina noastră.

7.4. HEY TRAVEL SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția turoperatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor HEY TRAVEL SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

7.5. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către HEY TRAVEL SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

7.6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, HEY TRAVEL SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților HEY TRAVEL SRL, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care HEY TRAVEL SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către HEY TRAVEL SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne HEY TRAVEL SRL și/sau vor fi distruse.

7.7.

În relația cu HEY TRAVEL SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care HEY TRAVEL SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:
a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, HEY TRAVEL SRL poate:

–   fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;

–   fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro.

7.8. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa HEY TRAVEL SRL prin transmiterea unui e-mail către contact@heytravel.ro.

7.9. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de conținutul acestui document, îl înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

–  faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;

– faptul că HEY TRAVEL SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către HEY TRAVEL SRL, puteți accesa site-ul www.heytravel.ro secțiunea Politica de confidentialitate.

7.10. Consimțământul parental în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale minorilor (se va completa doar dacă vor exista minori – beneficiari indirecți ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ………………………………………………………………………………., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / împuternicit al reprezentanților legali), în calitate de …………………………………………………………………………………………………………… (părinte / reprezentant legal / împuternicit al reprezentanților legali) al minorului / minorilor ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….in vârstă de ………. ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) că HEY TRAVEL SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie și număr pașaport / carte de identitate, în scopul rezervării / comercializării pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

IX. Calatoria cu avionul

9.1. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator.

9.2. Sunt cazuri in care biletele de avion achizitionate sunt nerambursabile. In aceste situatii participantul isi asuma in cazul renuntarii la pachet, aceste costuri.

9.3. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care participantul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

9.4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia cazului cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza participantului sau unor cauze exoneratoare de raspundere convenite prin contract cu participantul.

9.5. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate participantului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje, modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, modificari de program la obiectivele turistice din cadrul pachetului turistic, schimbari de program  ale obiectivelor turistice oferite in pachet aparute datorita conditiilor climatice sau de alta natura din motive neimputabile Agentiei, imposibilitatii realizarii unuia sau mai multor trasee turistice propuse in pachet din cauza conditiilor meteo nefavorabile sau a altor cazuri fortuite, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze contraloarea serviciilor achizitionate.

X. Dispoziții finale

10.1. În cazul în care ora de plecare stabilită de organizatori nu este respectată de către anumite persoane, vom pleca fără acele persoane, acestea neavând niciun drept de retur al contravalorii evenimentului sau alte pretenții de orice natură, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

10.2. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu permite accesul pe traseu persoanelor care nu sunt echipate corespunzător, care au consumat băuturi alcoolice (sau medicamentație) sau persoanelor care nu urmează traseul marcat.

11.3. Organizatorii își rezervă dreptul să modifice structura turei, traseul sau activitățile fără returnarea taxei achitate, iar turistii înțeleg și acceptă că toate deciziile luate de organizatori referitoare la siguranța indivizilor și a grupului pe durata derulării pachetului de servicii turistice sunt finale și nu se pot negocia.

10.4. Prin semnarea acestui contract sunteți de acord cu realizarea de fotografii si clipuri video in cadrul evenimentului, pe care agenția le poate folosi in scopuri de marketing, ca de exemplu postări pe rețelele de socializare și / sau pe website-ul www.heytravel.ro.

10.5. Participarea la evenimente și la activitățile din cadrul acestora se face voluntar, pe propria răspundere, fiecare persoană consimțind că nu a fost forțată, obligată în niciun fel să participe.

10.6. Participanții își asumă răspunderea pentru faptele lor și urmările acestora și pentru orice probleme apărute în urma desfășurării activităților din cadrul evenimentelor.

10.7. În cazul nerespectării regulilor menționate mai sus, SC HEY TRAVEL S.R.L. este absolvită de orice responsabilitate privind eventualele accidentări sau evenimente neplăcute.

10.8. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 631/2001 cu modificările ulterioare, OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

10.9. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la altă și de la un tip de destinație la altul.

10.10. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999. Prin acceptarea pachetelor de servicii turistice achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism.

10.11. Totodată turistul consimte că oricare din comunicările/informările Agenției HEY TRAVEL să îi fie trimise prin poștă/email/, la adresele/numerele indicate în preambulul prezentului contract.

10.12. Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

10.13. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente din raza Municipiului București.

10.14. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

10.15. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.